Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości

Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości

Co do zasady sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym powstaje obowiązek złożenie deklaracji PIT-39.

Kiedy musimy zapłacić podatek i ile on wynosi?

Zgodnie ze wskazaną ustawą opodatkowaniu podlega dochód ze sprzedaży nieruchomości, który nie jest przeznaczony na własne cele mieszkaniowe.  Opodatkowaniu podlega również sprzedać części bądź udziału w nieruchomości.

Przy obliczaniu wysokości podatku przyjmuje się dochód pomniejszony o koszty – stawka podatkowa wynosi 19%.  Koszty stanowić będą następujące czynności:

  • zapłacony podatek od spadków i darowizn;
  • zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych;
  • uiszczone koszty notarialne;
  • uiszczona opłata sądowa od wniosku o wpis nieruchomości do księgi wieczystej;
  • poniesione nakłady, które zwiększyły wartość sprzedawanej nieruchomości np. remont.

Przykład:

  • Pan Janusz kupił mieszkanie w styczniu 2020r. za kwotę 400.000zł, zapłacił za jego remont 100.000zł. Następnie sprzedał tę nieruchomość w styczniu 2021r. za kwotę 550.000zł. W tej sytuacji kwotą opodatkowania będzie różnica pomiędzy ceną nabycia wraz z kosztami a kwotą sprzedaży tj. 50.000zł – od kwoty należy liczyć podatek od sprzedaży nieruchomości, który w tym przypadku wyniesie 9500,00zł. Pan Janusz musiałby złożyć zeznanie do 30 kwietnia oraz zapłacić podatek. Zgodnie z art. 115 k.c. gdy koniec terminu przypada na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą – w tym przypadku będzie to 2 maj 2022r.

Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości

Ogólną regułą wynikającą z ustawy, która zwalnia z obowiązku zapłaty podatku jest okoliczność, iż nieruchomość zostaje sprzedana po upływie pięciu lat od jej nabycia. W związku z tym nie ma konieczności złożenia żadnej deklaracji podatkowej. Tylko i wyłącznie zbycie nieruchomości przez upływem pięciu lat powoduje konieczność zapłacenia podatku. Istotnym jest fakt, że pięcioletni czas należy liczyć od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Kolejną ulgą, którą ustawodawca zamieścił w ustawie jest ulga mieszkaniowa. Istota ulgi mieszkaniowej polega na tym, iż od przychodu ze sprzedaży dotychczasowego mieszkania nie uiszcza się podatku, gdy pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone w terminie trzech lat na własne cele mieszkaniowe. Istotnym jest, iż musi to być zadeklarowane w PIT-39.

W tym miejscu należy wskazać, że w przypadku gdy nieruchomość została sprzedana za cenę niższą niż cena nabycia również jest się zwolnionym z obowiązku zapłaty podatku, albowiem dochód nie powstał.

 

 

Dodaj komentarz